تبلیغات

دانلود مانهوا بازگشت شوالیه افسانه ای نیزه دار – Return of the Legendary Spear Knight

تیم ترجمه این اثر به فارسی: داینامایت
 • به روز رسانی: 13 آبان 1400
 • 1916 بازدید
  • نام فارسی: بازگشت شوالیه افسانه ای نیزه دار نام انگلیسی: Return of the Legendary Spear Knight نام اصلی: نامعلوم!
  • آخرین جلد منتشر شده: 1 آخرین قسمت منتشر شده: 1 زبان: فارسی
  • نویسنده: Jo Huang,Studio Ignis,Teacher Jo طراح: نامعلوم! محصول: کره
  • وضعیت انتشار ترجمه به فارسی: وضعیت انتشار نسخه انگلیسی: درحال انتشار سال انتشار: 2021 تاکنون
  • Fa
  • En
  شوالیہ ی نیزہ دار بی مانند و بی رقیب. کلیشہ ی ای کہ میگوید شوالیہ ھا ھمیشہ باید از شمشیر استفادہ کنند، توسط درخشان ترین ستارہ ی خانوادہ دوک شکستہ شد. قھرمانی کہ بہ جنگ داخلی امپراطوری خاتمہ داد. قھرمانی کہ "جاشوآ سندرز" نام داشت. علیرغم شھرت او بہ عنوان نیزہ ی بی رقیب امپراطوری، خون او ناحق بہ زمین ریختہ شد. اما نہ بہ دست ھر کسی! بلکہ بہ دست امپراطور خودش " وون بریتون ". 《سزار وون بریتون! فکر نکن قرارہ اینجا ھمہ چی تموم بشہ!》 لحظاتی قبل از مرگ جاشوآ، نیزہ ای کہ تمام عمرش را با آن گذراندہ بود یعنی "لوکیا" شروع بہ انتشار انرژی عظیمی کرد و بعد... جاشوآ خود را در اصطبلی آشنا کہ سال ھا پیش در آن زندگی میکرد، یافت. بلہ! جاشوآ بہ گذشتہ برگشت و انتقام او از ھمینجا آغاز میشود!
  Unrivaled Spear Knight. The stereotype that knights must use swords is broken by the brightest star of a duke’s family. The hero that brought an end to the empire’s civil war. The name of that person is Joshua Sanders. Despite his reputation of being called the empire’s unrivaled spear, he was bleeding dark red blood. Not just anyone but by the hand of his own emperor, Kaiser… “Kaiser! Don’t think it will end like this!!” Moments before death, incurred by magic circle, the spear that spent its years together with him, ‘Lugia’, started to emit an enormous amount of energy… This familiar place, it can’t be… the stable that I used to live in when I was young? My body became young?! Lugia, what the hell are you? Joshua returned to his younger self. His ultimate revenge starts here!

  • چپترها


  • پیشنهادات مشابه


  • دیدگاه ها


  • عوامل ترجمه

  جلد : 1
  • قسمت : 1

  کپی برداری از محتوای موجود در سایت ممنوع می باشد. جهت هرگونه استفاده از این کار، به ادمین تیم ترجمه آن پیام دهید


  • نام : تیم داینامایت